Säännöt

Suomen Sveitsinpaimenkoirat – 
Finlands Sennenhundar r.y

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi Suomen Sveitsinpaimenkoirat –Finlands Sennenhundar r.y. ja kotipaikka Helsinki. Yhdistys on kaksikielinen.

2§ TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää kiinnostusta kaikkiin neljään sveitsinpaimenkoirarotuun (appenzellinpaimenkoira, berninpaimenkoira, entlebuchinpaimenkoira ja isosveitsinpaimenkoira), kehittää niiden tasoa Suomessa, ohjata jäseniään koiriensa jalostus- ja koulutustoiminnassa sekä luoda yhteishenkeä jäsenistönsä keskuudessa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

3§ TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

Toimii Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n alaisena rotujärjestönä, valvoo ja opastaa jalostustoimintaa, järjestää näyttelyitä ja koulutustilaisuuksia, pitää kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä oman julkaisun ja yhteisten tilaisuuksien avulla, seuraa sveitsinpaimenkoiriin kuuluvien rotujen kehitystä ulkomailla.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa tai ylläpitää kiinteistöjä, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, harjoittaa yhdistyslain 5§:ssä tarkoitettua taloudellista toimintaa, omistaa toimintansa kannalta tarkoituksenmukaista irtaimistoa ja muuta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

4§ JÄSENET

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, pentue -, perhe-, kannattaja- ja kunniajäsenet sekä yhdistysjäsenet.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka tai jonka perhe omistaa sveitsinpaimenkoiran tai rekisteröity yhdistys, jonka tarkoitus on herättää kiinnostusta sveitsinpaimenkoirien kanssa harrastamiseen, mutta joka ei ohjaa sveitsinpaimenkoirien jalostusta. Jäseneksi voi liittyä kesken vuoden ja jäsenyys on voimassa vuoden eteenpäin jäsenmaksun maksamisesta.

Kasvattaja, joka on yhdistyksen jäsen, voi anoa pentuejäsenyyttä kasvattamansa pentueen omistajille yhden vuoden ajaksi. Pentuejäsenet on liitettävä samalla kertaa heidän suostumuksellaan ja kasvattaja maksaa jäsenmaksut yhdellä kertaa. Jäsenmaksu on puolet varsinaisesta jäsenmaksusta. Jäsenyys jatkuu vuoden kuluttua varsinaisena jäsenenä maksamalla varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Pentuejäsenellä on varsinaisen jäsenen oikeudet yhden vuoden ajan.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenellä on kokouksessa puhe- ja äänioikeus, mutta hän ei ole oikeutettu saamaan yhdistyksen jäsenistölle lähettämiä julkaisuja. 

Varsinainen jäsen, pentuejäsen ja perhejäsen suorittavat vuosittain jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen kullekin jäsenryhmälle.

Kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö, joka vuosittain suorittaa vähintään jäsenmaksun suuruisen kannatusmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole kokouksessa puhe- ja äänioikeutta, mutta hän on oikeutettu saamaan yhdistyksen jäsenistölle lähettämiä julkaisuja.

Kunniajäseneksi voi johtokunta ehdottaa yhdistyksen tarkoitusperien ja toiminnan kannalta erityisen ansioituneeksi katsottavan henkilön. Johtokunnan ehdotus kunniajäseneksi ottamisesta on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa ja ehdotusta tulee kannattaa ¾ annetuista äänistä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä on kokouksessa puhe- ja äänioikeus ja hän on oikeutettu saamaan yhdistyksen  jäsenistölle lähettämiä julkaisuja.

5§ JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle, sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyydestä tai on toiminut sääntöjen vastaisesti tai muuten vahingoittanut yhdistystä. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa johtokunnan erottamispäätöksestä lähettämällä johtokunnalle yhdistyksen kokoukselle osoitetun kirjallisen valituksen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa johtokunnan päätöksen tiedoksisaamisesta, jolloin johtokunta alistaa erottamispäätöksensä yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin erottamispäätöksen tulee saada 2/3 annetuista äänistä tullakseen voimaan.

Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä, katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

6§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä yhdistyksen vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kolme päivää (3) ennen kevätkokousta johtokunnalle.

 7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksellä on kaksi (2) sääntömääräistä kokousta, kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen kokouksen kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevät- ja syyskokoustaKirjallisiksi kutsuiksi hyväksytään seuraavat tavat: yhdistyksen Sennen koira-hunden -lehti, kirje tai sähköposti. 

Jäsenet vastaavat itse yhteystietojensa ajantasaisuudesta.

Yhdistyksen kokoukseen voi myös etäosallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli johtokunta päättää tästä mahdollisuudesta. Tällöin vain reaaliaikainen etäosallistuminen kokouksen aikana tulee kysymykseen. Etäosallistumisen mahdollisuus ja sen toteutustapa ilmoitetaan kokouskutsussa. Jos päätösvaltaa on käytetty tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, johtokunnan on huolehdittava siitä, että menettelystä päätöksenteossa, äänten laskennasta ja sen tuloksesta sekä tehdystä päätöksestä laaditaan päivätty ja puheenjohtajan allekirjoittama selvitys.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi  tulevat asiat. Äänioikeutettu jäsen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Syyskokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa johtokunnalle 1. syyskuuta ja kevätkokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut asiat 1. tammikuuta mennessä.

Sääntömääräinen kevätkokous on pidettävä kyseessä olevan vuoden maaliskuun 30. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa, Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi, Esitetään edelliseltä tilikaudelta yhdistyksen vuosikertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien antama lausunto, Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai niistä toimenpiteistä joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajien lausunto mahdollisesti antavat aihetta, Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on pidettävä kyseessä olevan vuoden joulukuun 15. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa, Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi, Vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio sekä toimintasuunnitelma. Päätetään seuraavan toimintakauden liittymismaksun, jäsenmaksujen ja kannatusmaksun suuruudesta, Valitaan seuraavalle toimikaudelle johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle. Vaalissa on pyrittävä siihen, että kaikki yhdistyksen edustamat rodut ovat johtokunnassa kohtuullisesti edustettuina. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä, Päätetään tarvittavista jalostustoimikunnista. Berninpaimenkoiran jalostustoimikuntaan valitaan kolme (3) jäsentä kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Muiden rotujen jalostustoimikuntaan voidaan valita 1-3 jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan, Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

Ylimääräisen kokouksen voi kutsua koolle johtokunta jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai yhdistyksen kokous niin päättää tai jos 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla kuin sääntömääräiseen kokoukseen.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä tai kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Rekisteröidyn yhdistyksen yhtä (1) ääntä käyttää yhdistyksen kirjallisesti valtuuttama edustaja. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi päätettäessä niistä asioista mitä yhdistyksen säännöissä on toisin mainittu. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, henkilövaaleissa arpa.

8§ JOHTOKUNTA

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluvat syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä, joista neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Johtokunnan jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen äänivaltainen jäsen.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, joista kaksi (2) jälkimmäistä voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta on päätösvaltainen viiden (5) jäsenen ollessa läsnä. 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta tai kun kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Johtokunta kutsutaan koolle kuten yhdistyksen sääntömääräinen kokous tai muulla johtokunnan keskuudessaan sopimalla tavalla.

Johtokunta päättää yhdistyksen varojen ja omaisuuden käytöstä, suunnittelee ja johtaa toimintaa sekä valmistelee kokouksille esitettävät asiat.

Johtokunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa. Äänten jakautuessa tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

9§ NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, kukin erikseen.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti johtokunnalle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi. Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa kannattaa

11§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen kokous. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Purkamispäätöksen tulee molemmissa kokouksissa saada vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.  Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

12§ MUUT

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Säännöt vahvistettu PRH 10.11.2021