PEVISA ohjelma

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma PEVISA

Ssisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista. Rodun PEVISA hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta.

PEVISA ehdot, Kennelliitto

 

Berninpaimenkoirien PEVISA-ohjelma 1.1.2015-31.12.2019 (jatkoaika 31.12.2021):

Berninpaimenkoirien PEVISA-ohjelma 1.1.2022-31.12.2026 jatkuu samana:

  1. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
  2. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. 
  3. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.
  4. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Huomioitavaa:

  • Kuvausikärajan muutos koskee 1.1.2015 lähtien kuvattavia koiria. 1.1.2015 lähtien berninpaimenkoiran tulee olla kuvaushetkellä vähintään 18kk saadakseen virallisen lonkka- ja kyynärnivellausunnon.
  • Lonkka- ja kyynärniveltulos muodostuu aina koiran huonomman nivelen mukaan. Esim. 0/1 kyynärnivelisen koiran tulos on 1 ja B/C-lonkkaisen koiran tulos C.
  • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua koko koiran elinaikana. Jälkeläisrajaan huomioidaan Suomen Kennelliittoon rekisteröidyt pentueet, ei ulkomailla syntyneitä ja rekisteröityjä pentueita tai tuontijälkeläisiä.

 

Toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa

Suomen Kennelliitto on myöntänyt berninpaimenkoiria koskevan toistaiseksi voimassa olevan poikkeusluvan PEVISA-ehtoihin ulkomaisten urosten jalostuskäytölle. Lupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta, jalostuslainassa olevaa berninpaimenkoiraurosta sekä ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kuvausiän puolesta rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Koirarekisteriohjeen 2017-2018 kohdan 7.5 vastainen.

Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa.
Ulkomaisen uroksen tutkimuslausunnon kelpoisuus on syytä varmistaa Kennelliitosta ennen astutusta/siemennystä. 

 

Jäsenistöä pyydetään tutustumaan PEVISA-määräyksien lisäksi berninpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) 

JTO ja PEVISA-ohjelma ovat voimassa 1.1.2015- 31.12.2019. Päivitetty JTO ja PEVISA on voimassa 1.1.2022- 31.12.2026.

 

BLUP-indeksit   

Kasvattajia suositellaan huomioimaan BLUP-indeksit jalostusvalintoja tehdessä.

BLUP-indeksi on ennuste koiran jalostusarvosta lonkka- ja kyynärniveldysplasiassa. Koiran indeksiin vaikuttavat paitsi sen oma tulos, myös kaikki sukulaistulokset. Lisäksi indeksien laskennassa otetaan huomioon tuloksiin vaikuttavia ympäristötekijöitä. Koira, jonka indeksi yli 100, on jalostusarvoltaan rodun keskiarvoa parempi ja alle sadan koira rodun keskiarvoa huonompi. Kun yhdistelmän uroksen ja nartun indeksien keskiarvo on yli 100 (tai summa yli 200), ovat pennut odotusarvoltaan rodun keskitasoa parempia. Kyseinen jalostettava ominaisuus paranee rodussa vähitellen, jos jalostusyhdistelmien indeksit ovat systemaattisesti suurempia kuin 100.

 

PEVISA-ohjelmaan liittyvät kuvauksen ikärajat ulkomaisissa lausunnoissa (JTT 3/2018)

https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-terveys/koiran-terveystutkimukset/lonkka-ja-kyynarnivellausunnot-annetaan-rontgenkuvista