PEVISA

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma

PEVISA-ohjelman tavoitteena on:

 1. ennaltaehkäistä tai vähentää sellaisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien leviämistä rodussa, jotka
  • alentavat koiran elinkykyä tai –toimintoja
  • aiheuttavat koiran elämänlaadun huonontumisen
  • vähentävät koiran jalostuskelpoisuutta
 2. turvata rodun geneettinen monimuotoisuus, jotta saataisiin rajoitettua haitallisten geenien leviäminen ja tuettua rodun kestävää kehitystä.

Kennelliitto: PEVISA

Appenzellinpaimenkoirien PEVISA-ohjelma 1.1.2024-31.12.2028:

 1. Astutushetkellä pentueen vanhemmista tulee olla Suomen Kennelliiton hyväksymät lonkka- ja kyynärnivelkuvauslausunnot sekä polvitutkimuslausunto.
 2. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C, sekä kyynärnivellausunto raja-arvona 1 ja polvilausunto raja-arvona 1.
 3. Koiralle, jonka kyynär- tai polvilausunto on 1, tulee partneriksi käyttää ainoastaan 0/0 tuloksen saanutta koiraa.

Huomioitavaa:

 • Lonkka- ja kyynärniveltulos muodostuu aina koiran huonomman nivelen mukaan. Esim. 0/1 polvilausunnon saaneen koiran tulos on 1 ja 0/1 kyynärnivelisen koiran tulos on 1 sekä C/D-lonkkaisen koiran tulos D.
 • Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Yksi polvilausunto riittää, alle 3-vuotiaana saatua lausuntoa ei tarvitse uusia. (narttu 1, uros 2 pentuetta)
 • Uudet PEVISA-ehdot koskevat ohjelman voimaantulon 1.1.2018 jälkeen astutettuja pentueita.

Jäsenistöä pyydetään tutustumaan PEVISA-määräyksien lisäksi appenzellinpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) 

Appenzellinpaimenkoirien JTO ja PEVISA-ohjelma ovat voimassa 1.1.2024- 31.12.2028.

Berninpaimenkoirien PEVISA-ohjelma 1.1.2022-31.12.2026:

 1. Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
 2. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
 3. Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.
 4. Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

Huomioitavaa:

 • Kuvausikärajan muutos koskee 1.1.2015 lähtien kuvattavia koiria. 1.1.2015 lähtien berninpaimenkoiran tulee olla kuvaushetkellä vähintään 18kk saadakseen virallisen lonkka- ja kyynärnivellausunnon.
 • Lonkka- ja kyynärniveltulos muodostuu aina koiran huonomman nivelen mukaan. Esim. 0/1 kyynärnivelisen koiran tulos on 1 ja B/C-lonkkaisen koiran tulos C.
 • Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 60 pentua koko koiran elinaikana. Jälkeläisrajaan huomioidaan Suomen Kennelliittoon rekisteröidyt pentueet, ei ulkomailla syntyneitä ja rekisteröityjä pentueita tai tuontijälkeläisiä.

Toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa

Suomen Kennelliitto on myöntänyt berninpaimenkoiria koskevan toistaiseksi voimassa olevan poikkeusluvan PEVISA-ehtoihin ulkomaisten urosten jalostuskäytölle. Lupa koskee ulkomailla tapahtuvaa astutusta, jalostuslainassa olevaa berninpaimenkoiraurosta sekä ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. Tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta, vaikka uros ei täytä kuvausiän puolesta rodun PEVISA-ehtoja. Yhdistelmä ei kuitenkaan saa olla rodun PEVISA-rajoitusten tai Koirarekisteriohjeen 2017-2018 kohdan 7.5 vastainen.

Uroksen seuraavien pentueiden kohdalla vaaditaan, että uros täyttää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle pitää anoa etukäteen tapauskohtainen poikkeuslupa.
Ulkomaisen uroksen tutkimuslausunnon kelpoisuus on syytä varmistaa Kennelliitosta ennen astutusta/siemennystä.

Jäsenistöä pyydetään tutustumaan PEVISA-määräyksien lisäksi berninpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO)

JTO ja PEVISA-ohjelma ovat voimassa 1.1.2022- 31.12.2026.


BLUP-indeksit   

Kasvattajia suositellaan huomioimaan BLUP-indeksit jalostusvalintoja tehdessä.

BLUP-indeksi on ennuste koiran jalostusarvosta lonkka- ja kyynärniveldysplasiassa. Koiran indeksiin vaikuttavat paitsi sen oma tulos, myös kaikki sukulaistulokset. Lisäksi indeksien laskennassa otetaan huomioon tuloksiin vaikuttavia ympäristötekijöitä. Koira, jonka indeksi yli 100, on jalostusarvoltaan rodun keskiarvoa parempi ja alle sadan koira rodun keskiarvoa huonompi. Kun yhdistelmän uroksen ja nartun indeksien keskiarvo on yli 100 (tai summa yli 200), ovat pennut odotusarvoltaan rodun keskitasoa parempia. Kyseinen jalostettava ominaisuus paranee rodussa vähitellen, jos jalostusyhdistelmien indeksit ovat systemaattisesti suurempia kuin 100.

Entlebuchinpaimenkoira

Töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

Isosveitsinpaimenkoiran PEVISA-ohjelma 1.1.2020 – 31.12.2024.

Kennelliiton JTT:n päätös 10.9.2019 (8/2019):

Toimikunta hyväksyy isosveitsinpaimenkoiran liittämisen PEVISA-ohjelmaan seuraavasti:

 1. Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk.
 2. Rekisteröinnin raja-arvona ovat lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. C-lonkkaiselle koiralle voidaan käyttää vain A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja koiralle, jonka kyynärniveltulos on 1, voidaan käyttää vain 0-tuloksen saanutta parituskumppania.

Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.